Voorwaarden

Bekwaamheid

De kapitein aan boord dient meerderjarig te zijn en is verantwoordelijk voor het materiaal dat hem/haar is toevertrouwd. De verhuurder behoudt zich het recht voor de overdracht van de boot te weigeren aan enige huurder die niet in staat wordt geacht de verantwoording te waarborgen. In dat geval zal u een teruggave worden voorgesteld van het verblijfsbedrag, verminderd met elke mogelijke van toepassing zijnde schadevergoeding.

Borgsom

Een borgsom (eigen risicobedrag van de verzekering) in contanten, dient op de dag van vertrek te worden gestort vóór inscheping. Deze som zal aan het einde van de cruise worden teruggegeven, op voorwaarde dat de boot en haar uitrusting zijn overgedragen in goede staat van onderhoud, onbeschadigd en op het tijdstip en op de plaats als is overeengekomen. Deze borg vertegenwoordigt het eigen risicobedrag van de verzekering in geval van een ongeluk en vertegenwoordigt tevens een dekking voor eventuele kosten, voortvloeiende uit materiaalbreuk en door het slechte onderhoud van de boot gedurende de vaartocht.

Ongelukken

De huurder is verplicht elk onheil per telefoon door te geven aan de verhuurder die instructies geef over de te volgen stappen en de huurder onthoudt zich verder van enige niet noodzakelijke te ondernemen stappen. De huurder, als veroorzaker of slachtoffer van het onheil zal geen enkele compensatie kunnen eisen in geval de vaartocht daaraan zou worden onderworpen.

Gebruik van de boot door de huurder

De huurder dient zich aan te passen aan het reglement van de rivier- of koopvaardijvaart, derhalve uitsluitend aan de instructies, verstrekt door de rivier- of scheepvaartautoriteiten. Het is uitdrukkelijk verboden te varen na het invallen van de nachten voor de dageraad en het slepen, onderverhuur en het uitlenen van de boot zijn ten strengste verboden.

Het is aan de kapitein verboden andere bemanningsleden in te schepen dan op het moment van inscheping is overeengekomen.

Onbruikbaarheid van de vaarweg

In geval van te hoge of te lage waterstand, van vaarbeperking (door overstroming of droogvallen) of schade, aangebracht door de vaarweg of ieder andere gebeurtenis die het varen onmogelijk of zeer moeilijk maken, kan de verhuurder, in nauwkeurige verhouding tot de belemmeringen veroorzaakt door deze gebeurtenissen, de plaatsen of de data van de vaartocht aanpassen. Als dezelfde gebeurtenissen de vaart onmogelijk maken kunnen de bedragen die de huurder heeft gestort gelden voor een latere reis, in overeenstemming met de mogelijkheden van de verhuurder.

Deze maatregelen worden ook toegepast als dergelijke gebeurtenissen voorkomen tijdens de vaartocht en als de stilstand zich voordoet na 48 uur.

(Motor-) Pech

Inbegrepen in de huurprijs is de pechhulp welke de verhuurder verplicht tot maximale bereidheid tot het snel oplossen van het probleem, oprecht en kundig, voor zover de omstandigheden dit toelaten.

Niet aan de huurder verwijtbare (Motor-) Pech.

Als het stilliggen als gevolg van pech de duur van 24 uur overschrijdt betaalt de verhuurder de gestorte gelden terug aan de huurder, naar verhouding tot de niet gebruikte vaartijd. De duur van het stilliggen wordt afgetrokken van vanaf het ogenblik dat de huurder de verhuurder over het bestaan van de (motor-) pech heeft ingelicht. De huurder onthoudt zich van elk onnodige stappen, in verhouding tot de noodzaak van de (motor-) pech.

Aan de huurder verwijtbare (Motor-) Pech.

Indien behoorlijk kan worden geconstateerd dat de (motor-) pech te verwijten is aan de huurder dan heeft deze geen enkel recht op schadevergoeding voor het huurgenot. De verhuurder kan dan de gestorte gelden inhouden als borgsom ten opzichte van de kosten die de reparaties met zich meebrengen.

Uitrusting van de boten / persoonlijke eigendommen

De huurder verplicht zich aan de verhuurder melding te maken van verloren, gebroken, gestolen of beschadigde uitrusting en dient deze te vergoeden. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor enig verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de huurder.

Overige

Borg € 100,- minimum leeftijd 18 jaar, legitimatie verplicht. Alle boten zijn uitgerust met nieuwe 4 tact motoren, prijzen zijn incl. benzine.